Board Member

PresidentKazuya SaitoUniversity of Tsukuba
Mika IijimaAomori University of Health and Welfare
Ryo KanzakiKagoshima University
Itaru TsukushiChiba Institute of Technology
Yasuo AsamiTA Instruments Japan
Sekai IwamaKumamoto Gakuen University
Yoshitomo FurushimaToray Research Center
Shigeru ShimamotoKindai Universtiy
Toshiyuki SuzukiPerkinElmer Japan
Etsuo YonemochiHoshi University
Masayuki OdaKyoto Prefectural University
Atsuko Uchida Nihon University