Netsu Sokutei, 40 (1), p. 23, (2013)

Review

固体酸化物形燃料電池材料の機械的特性のin situ測定